Voor de (Zorg)professional

Een professioneel, stevig netwerk

Wat gaan wij als professional merken van het Gezondheidshuis?

Het Gezondheidshuis is dé plek waar professionals elkaar ontmoeten en samenwerken, zowel online en digitaal als fysiek onder één dak. Samenwerking is nodig om niet alleen nu, maar ook in de toekomst goede zorg en ondersteuning te kunnen bieden en betaalbaar te houden. De eerste stap is dat we elkaar als professionals beter leren kennen, weten wat elkaars expertise is en weten hoe we elkaar snel kunnen vinden als dat nodig is. Zo maken we nóg meer gebruik van elkaars kennis en kunde. Dat draagt niet alleen bij aan goede en betaalbare zorg en ondersteuning voor de inwoners van Barneveld, maar draagt ook bij aan ieders werkplezier.

Wordt naast nieuwe projecten ook aangesloten bij projecten en initiatieven die al lopen en waar al wordt samengewerkt?

Zeker! Daar waar samenwerking en verbinding op het gebied van zorg en welzijn centraal staan, zoeken wij uiteraard aansluiting. Zo loopt op dit moment een gezamenlijk project rond valpreventie. Ook is op het gebied van Covid-revalidatie voor medewerkers samenwerking gezocht. Dat samenwerking meerwaarde heeft is in de praktijk dus al bewezen. Aansluiting, uitbreiding of versterking van deze initiatieven juichen we toe. Van beide kanten.

Onder het project Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) valt het deelproject tijdelijke bedden. Is er al iets te zeggen over de indicatiestelling en de gradaties daarin (licht, middel of intensieve zorgbehoefte)?

We gaan uit van de vraag van de inwoner en niet vanuit een indicatie en/of financiering. Ons aanbod loopt uiteen van het ontlasten in de thuissituatie tot het voorkomen van een ziekenhuisopname. En alles wat hier tussen zit. Crisiszorg valt hier buiten en nemen we niet mee in ons aanbod. Doel van de samenwerking in het Gezondheidshuis is verbinden, afstemmen en organiseren. Zo ontstaat een goed pakket aan (zorg)mogelijkheden, aansluitend op de behoefte van onder meer de oudere inwoners van Barneveld. Op de centrale plek, het Gezondheidshuis, werken we los van specifieke indicaties. Is een passend bed nodig? Dan zorgen wij dat dit bed beschikbaar is. Als het echt niet meer gaat is er een bed, en tot die tijd woont men fijn thuis. Geruststellende gedachte toch?

Hoe past het stepped care model binnen het Gezondheidshuis?

Het stepped care model staat voor stapsgewijs inzetten van zorg in nauw overleg met de cliënt en/of naaste zelf. Zonder een vooraf uitgetekend zorgpad te volgen. Dit vraagt om continu nadenken over de best passende vervolgstap. Met name voor patiënten met multimorbiditeit (meerdere aandoeningen) en voor een groot deel van de kwetsbare ouderen zijn zorgpaden niet altijd bruikbaar. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning is dan nodig. Dit betekent dat meer ingezet wordt op netwerkzorg in plaats van ketenzorg. En dát is precies de werkwijze die perfect aansluit bij onze filosofie.

In de regio zijn verschillende ontwikkelingen die gaan over samenwerking. Waarom richt dit initiatief zich alleen op Barneveld?

Het Gezondheidshuis richt zich niet alleen op Barneveld, maar ook de kernen om Barneveld heen. Het gaat om circa 65.000 inwoners die we willen bereiken en bedienen. Daar waar ontwikkelingen in de regio zijn, sluiten we uiteraard aan. Barneveld ligt echter wel exact op de scheidslijn van de regio’s Gelderse Vallei en Eemland. Hierdoor is het ook mogelijk om een eigen koers te varen. Bovendien werken we als initiatiefnemers al goed met elkaar samen. We geloven dat er in de gemeente Barneveld specifieke, aanvullende wensen zijn. Dit heeft er onder andere mee te maken dat Barneveld een groeigemeente is. Het aantal inwoners, en dus ook het aantal ouderen, neemt de komende jaren flink toe. Daarnaast heeft Barneveld door zijn ligging en sociale samenhang meer mogelijkheden die wij graag willen benutten. De stem van de inwoners vinden we hierbij belangrijk.

Ik ben een zorgprofessional in de regio Barneveld, maar nog niet betrokken. Kan ik nog aansluiten?

Jazeker. Heeft u een link met preventie, de juiste zorg op de juiste plek of het bieden van zorg via één ingang/loket, dan gaan we graag met u in gesprek en de samenwerking aan. Stuur uw mail naar info@gezondheidshuisbarneveld.nl dan nemen wij snel contact met u op.

Ik wil graag meedenken en meedoen, met wie kan ik contact opnemen?

Wat fijn! Neem contact op met één van de projectleiders: Preventie – Rafaëlle van Gijssel, r.vangijssel@huisartseneemland.nl Eén toegang – Judith te Pest, judith.tepest@norschoten.nl Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) – Hanneke Snellen, snellenh@zgv.nl Alles valt of staat uiteraard bij goede en intensieve samenwerking. Contact opnemen via het algemene e-mailadres kan uiteraard ook. Stuur uw mail dan naar info@gezondheidshuisbarneveld.nl.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief: