Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Eigenlijk valt alles binnen het Gezondheidshuis Barneveld onder de juiste zorg of ondersteuning op de juiste plek en door de juiste professional. Kort samengevat: de Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). Onder dit thema pakken we uiteenlopende projecten op, waaronder Tijdelijke bedden en Eerstelijnsdiagnostiek dementie. De 2 andere thema’s van het Gezondheidshuis (Preventie en Eén toegang) vallen ook onder JZOJP. Hier zijn aparte thema’s van gemaakt omdat ze veelomvattend zijn en veel aandacht nodig hebben.

Binnen JZOJP pakken we twee concrete onderwerpen op: Tijdelijke bedden en Eerstelijnsdiagnostiek dementie.

Tijdelijke bedden
In Barneveld is behoefte aan tijdelijke bedden. Deze zijn voor oudere thuiswonende inwoners die tijdelijk continue zorg nodig hebben die niet thuis gegeven kan worden maar bij wie geen medische reden is tot opname in het ziekenhuis.
Daarnaast streven we naar voldoende diagnostische bedden in Barneveld. Deze zijn voor ouderen bij wie vooraf nog niet bekend is welke zorg er nodig is, maar het wel duidelijk is dat het thuis niet gaat en er geen indicatie is voor het ziekenhuis. Er worden afspraken gemaakt over de fysieke locatie van het Gezondheidshuis.

Dialysehub
In zorgorganisatie Norschoten aan de Klaverweide in Barneveld is een dialysehub gekomen. Hier zijn twee dialyseplekken, waardoor patiënten van Ziekenhuis Gelderse Vallei in een meer huiselijke sfeer en dichter bij huis kunnen dialyseren. De hub is een samenwerking tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei, Norschoten en Dianet.

Eerstelijnsdiagnostiek dementie
In Barneveld is een netwerk rond dementie. Het Gezondheidshuis stimuleert dit netwerk. We willen de samenwerking rond diagnostiek bij dementie verbeteren, minder doorverwijzingen bij eenvoudige dementie, tijdige doorverwijzingen bij complexiteit, het benutten van elkaars expertise en daardoor betere aansluiting bij de zorgvraag.

We werken hard aan een stroomschema voor de diagnostiek in de eerstelijn. Wanneer dit stroomschema definitief is, afspraken zijn gemaakt over terugverwijzen en de doorlooptijden zijn aangescherpt maken we het schema breed bekend in de regio. Zo zorgen we ervoor dat alle huisartsen en specialsten ouderengeneeskunde in de regio op de hoogte zijn van de werkafspraken. Dit zorgt voor uniformiteit, betere samenwerking en gebruik van ieders deskundigheid.

28 december 2021
De juiste zorg op de juiste plek

De juiste zorg of ondersteuning op de juiste plek, uitgevoerd door de juiste (zorg)professional. Dat is wat we voor ogen hebben met het Gezondheidshuis Barneveld.

Lees meer

Meer informatie

Kwartiermaker
Judith te Pest
judith.tepest@norschoten.nl